ABOT
Search…
Segment email
Email phân đoạn là email tiếp thị. Ví dụ có thể bao gồm bản tin hoặc thông báo chung. Gửi một email phân đoạn rất đơn giản.
 1. 1.
  Tạo nội dung.
 2. 2.
  Chọn các segment bạn muốn gửi tin nhắn.
 3. 3.
  Để lên lịch gửi, hãy nhấp vào nút Gửi .
 4. 4.
  Các Schedule để bắt đầu gửi tại populates lĩnh vực với ngày tháng và thời gian hiện tại. Để gửi ngay lập tức, hãy nhấp vào Lịch biểu . Nếu không, hãy đặt ngày và giờ cho thời điểm bạn muốn lên lịch gửi email, sau đó nhấp vào Lập lịch .
ABOT hỗ trợ điều chỉnh các email phân đoạn, vì vậy bạn có thể kiểm soát tốc độ gửi email của mình. Bạn phải đặt ngày và giờ để bắt đầu gửi, nhưng bạn cũng có thể quyết định tổng thời gian gửi. Nếu bạn muốn làm chậm quá trình, bạn có thể giới hạn số lượng email thực sự phải gửi mỗi giờ, ngày hoặc tuần trong thời gian dài. Bạn nên cài đặt gửi dưới 1000 email mỗi phút.
Copy link