Hướng dẫn gửi file trong Email

Đầu tiên, bạn vào phần mềm -> Vào Components -> Vào Assets -> Bấm + New ở góc bên phải màn hình.

Sau khi vào giao diện, tải file thư mục lên -> thêm tiêu đề -> và bấm lưu.

Sau khi đã tải file lên phần mềm, vào Channels -> Vào Email -> Chọn Email bạn muốn gửi file (Nếu bạn chưa có Email thì hãy bấm + new ở góc bên phải màn hình để tạo email, xem hướng dẫn tạo email mới tại đây).

Sau khi vào Email, bấm Edit để vào trang chỉnh sửa.

Sau khi vào giao diện chỉnh sửa, bấm Advanced.

Sau khi vào giao diện, bấm Attachments -> Chọn file bạn cần gửi -> Bấm Lưu.

Last updated