Tạo thẻ (tag)

Đầu tiên bạn vào phần mềm, vào Tags -> Bấm + New để tạo tag mới.

Sau đó gõ tên tag bạn muốn sử dụng, rồi bấm lưu.

Để gắn tag vào mỗi chiến dịch, vào Campaign -> Vào Launch Campaign Builder (Chỉnh sửa campaign) -> Chọn Action -> Chọn Modify contact's tags.

Last updated