Tích hợp Ahachat với ABOT

Bạn có thể kết nối các thông tin khách hàng, thuộc tính, tag từ Ahachat qua Abot dễ dàng và Gửi thông tin tới ahachat qua campaign trong abot.

Cách đẩy dữ liệu từ Ahachat về chatbot

Bước 1: Tạo kịch bản trên chatbot Ahachat.

Bước 2: Tạo 1 form trên ABOT, Trong form chứa các trường thông tin bạn muốn nhận từ Ahachat vào ABOT

Ngoài các trường thông tin bạn muốn đẩy sang abot thì bạn nên tạo thêm 1 trường messenger id để đẩy thêm messenger id của chatbot sang abot nhằm mục đích lấy được messenger id của khách hàng trên abot.

Bước 3: Kết nối Ahachat vào ABOT

Bạn tạo 1 block JSON API trên Ahachat và bạn điền các chỉ số như sau:

POST https://company.abot.vn/abot/submit

Request Body

NameTypeDescription

ten_html

string

tên html trong thuộc tính form abot

formid*

string

id của form

{
	"success": 1,
	"results": {
		"ho_ten": "Trương Đức Thắng",
		"sdt": "0386631778",
		"email": "[email protected]",
		"messenger_id": "4426850634010059"
	}
}

Cách gửi tin nhắn từ ABOT sang Ahachat

Bước 1: Tạo 1 chiến dịch trong abot

Bước 2: Điền các thông số

Tên: Tên block sự kiện

Thực hiện sự kiện này...: Cài đặt thời gian gửi

Ahachat message tag: Thẻ tin nhắn cung cấp cho bạn khả năng gửi tin nhắn ngoài 24h, nên dùng mặc định là NON_PROMOTIONAL_SUBSCRIPTION. See the full list of message tags here.

  • Trường hợp dùng thẻ CONFIRMED_EVENT_UPDATE Tin nhắn cập nhật cho khách hàng về sự kiện mà họ đã đăng ký, có thể được gửi tới khách hàng bất kỳ lúc nào. Ví dụ: - Nhắc nhở về một sự kiện hoặc cuộc hẹn - Xác nhận đặt phòng hoặc tham dự - Cập nhật lịch trình di chuyển

  • Trường hợp dùng thẻ POST_PURCHASE_UPDATE Tin nhắn cập nhật cho khách hàng về giao dịch mua hàng gần đây, có thể được gửi tới khách hàng bất kỳ lúc nào. Ví dụ: - Hóa đơn hoặc biên lai - Tình trạng đơn hàng, vận chuyển - Thay đổi liên quan đến đơn hàng mà người dùng đã đặt

  • Trường hợp dùng thẻ ACCOUNT_UPDATE Tin nhắn cập nhật cho khách hàng về thay đổi liên quan đến cá nhân, có thể được gửi tới khách hàng bất kỳ lúc nào. Ví dụ: - Thay đổi trạng thái công việc - Thay đổi tài khoản thanh toán - Cảnh báo gian lận

Last updated