Segments (Phân khúc)

Trong ABOT segment (Phân khúc, phân đoạn) là danh sách hoặc nhóm địa chỉ liên hệ. Sử dụng các phân khúc để gửi email, kích hoạt chiến dịch hoặc để phân tích dữ liệu. Ngoài ra, bạn có thể thêm và xóa các địa chỉ liên hệ khỏi một phân đoạn.

Sau khi tạo phân khúc, hãy nhấp vào nút View contact ở phía bên phải của trang Segment để biết danh sách các địa chỉ liên hệ được thêm với phân khúc. Bạn cũng có thể xem danh sách các địa chỉ liên hệ trong một phân đoạn bằng cách tìm kiếm segment:{segment-alias}trên trang Contact.

Tùy chọn phân khúc

Phân khúc tĩnh và động có nhiều tùy chọn hơn ở phía bên phải của trang Phân khúc. (hỏi lại)

 • Phân khúc công khai : Tùy chọn này xác định xem phân khúc có sẵn cho tất cả người dùng xem và sử dụng hay chỉ người dùng đã tạo phân đoạn.

 • Có sẵn trong Trung tâm ưu tiên : Nếu được đặt thành , các liên hệ có thể xem và chọn tham gia hoặc không tham gia phân khúc trên trang Trung tâm ưu tiên . Các phân khúc hiển thị nếu Trung tâm ưu tiên có loại vị trí Danh sách phân khúc .

 • Đã xuất bản : Nếu được đặt thành Không , phân khúc sẽ không có sẵn để sử dụng trong các bộ lọc cho các phân đoạn khác, làm nguồn liên hệ trong chiến dịch, sửa đổi hành động phân đoạn, v.v. Bạn sẽ vẫn thấy phân đoạn trong danh sách phân đoạn của mình, nhưng về cơ bản nó sẽ không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác trong Campaign Studio.

Xem và xuất các địa chỉ liên hệ trong một phân đoạn

Để xem hoặc liên hệ trong một phân đoạn cụ thể, hãy nhấp vào Xem liên hệ X từ danh sách phân đoạn của bạn. Hoặc, trong phần Danh bạ của Campaign Studio, hãy nhập segment:segment-aliasvào thanh tìm kiếm.

Sau khi tải danh sách các liên hệ, hãy nhấp vào menu bên cạnh các nút Thêm NhanhThêm Mới , sau đó chọn Xuất để tải xuống định dạng .csvtệp có các liên hệ đó.

Liên hệ trong thời gian

Sau khi lưu phân đoạn của bạn, trang tóm tắt phân đoạn sẽ hiển thị một bản tóm tắt đồ họa về sự phát triển của phân đoạn dựa trên số lượng contact thêm hoặc bớt của phân đoạn:

Đường màu tím hiển thị số lượng địa chỉ liên hệ đã được thêm vào một ngày cụ thể. Đường màu xanh lá cây hiển thị số lượng địa chỉ liên hệ bị xóa khỏi phân đoạn. Dòng màu cam hiển thị tổng số địa chỉ liên hệ trong phân đoạn.

Nếu bạn thay đổi khung thời gian trên biểu đồ để hiển thị mức tăng trưởng trong khoảng thời gian dài hơn 30 ngày, các khoảng thời gian sẽ thay đổi từ ngày sang tuần. Sau hơn 100 ngày, khoảng thời gian thay đổi thành tháng.

Cách sử dụng của phân đoạn

Ở phía bên phải của trang tóm tắt phân đoạn, bạn có thể xem các thành tố khác trong phân đoạn. Nhấp vào số bên cạnh loại mục để xem danh sách email, chiến dịch, phân đoạn, báo cáo, biểu mẫu hoặc trình kích hoạt điểm sử dụng phân đoạn.

Biểu đồ này là một cách hữu ích để xem xét một cách trực quan các contact ra vào một phân khúc. Hoặc các sự kiện sắp tới mà các phân khúc đó sắp nhận được. Hãy cẩn thân khi thực hiện các thay đổi với bộ lọc trên thay đoạn. Việc thêm và bớt các contact bằng việc thay đổi bộ lọc sẽ xóa các contact này khỏi chiến dịch.

Chia sẻ Chiến dịch

Bên dưới biểu đồ Địa chỉ liên hệ trong thời gian , bạn sẽ thấy các địa chỉ liên hệ là thành viên của phân khúc, ở định dạng thẻ. Nhấp vào tab Chia sẻ Chiến dịch để hiển thị danh sách các chiến dịch và phần trăm địa chỉ liên hệ từ phân đoạn đó trong mỗi chiến dịch.

Phân đoạn động

Trình ABOT cho phép di chuyển các địa chỉ liên hệ vào và ra khỏi phân đoạn động dựa trên các bộ lọc được áp dụng cho phân đoạn. Khi dữ liệu liên quan cập nhật liên hệ, bao gồm các liên kết và hành vi của công ty, ABOT cập nhật tư cách thành viên của phân khúc.

Lọc

Trình ABOT cho phép di chuyển động các contact dựa trên bộ lọc tùy chỉnh. Bạn có thể lọc các trường liên hệ, trường công ty và thậm chí cả hành động, chẳng hạn như email đã gửi hoặc đã đọc.

 1. Tạo phân đoạn mới bằng cách nhấp vào nút + New (Mới) .

 2. Trong tab Details (Chi tiết), hãy thêm Name (Tên)Description (Mô tả) vào phân đoạn của bạn.

 3. Nhấp vào tab Filters (Bộ lọc) để thêm bộ lọc.

 4. Nhấp vào menu Choose one... (Chọn một…) và tìm kiếm trường bạn muốn phân đoạn. Các trường được chia thành ba phần:

  • Các trường Contact (liên hệ):

   • Bạn cần phải bật công tắc trong trình quản lý Customfield để hiển thị ở đây.

  • Contact Behavior and Actions (Hành vi và hành động liên hệ)

  • Primary Company (Các thông tin của công ty)

   • Bạn cần phải bật công tắc trong trình quản lý Customfield để hiển thị ở đây.

   • Địa chỉ liên hệ có thể được liên kết với nhiều công ty, nhưng Campaign Studio sẽ thêm chúng vào các phân đoạn dựa trên các trường cho công ty chính.

 5. Thêm nhiều bộ lọc hơn, sử dụng toán tử AndOr.

 6. Nhấp vào Save and Close (Lưu và đóng) .

Ghi chú

Nếu phân đoạn không thể tạo lại trong một khoảng thời gian định trước, Campaign Studio sẽ hiển thị thông báo cảnh báo bạn về lỗi.

Sử dụng Bộ lọc Ngày

Bạn có thể tạo phân đoạn động bằng cách sử dụng bộ lọc ngày.

Ghi chú

Định dạng ngày cho các giá trị được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu là YYYY-MM-DD. Ví dụ: ngày 11 tháng 12 năm 2020 được lưu trữ là 2020-12-11 và ngày 12 tháng 11 năm 2020 được lưu trữ là 2020-11-12. Để cập nhật định dạng hiển thị cho ngày tháng, hãy đi tới Cài đặt > Cấu hình > Cài đặt Hệ thống > Mặc định Hệ thống . Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi định dạng mà ngày tháng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Toán tử

Bạn phải đảm bảo rằng bạn sử dụng toán tử và khung thời gian chính xác để tạo phân đoạn hiệu quả.

Khi bạn đã chọn trường ngày làm bộ lọc của mình, chẳng hạn như trường Ngày mặc định hoạt động gần đây nhất hoặc trường Ngày sinh tùy chỉnh , bạn sẽ có một danh sách các toán tử để chọn:

 • Equals: Giá trị trên bản ghi liên hệ khớp chính xác với giá trị bộ lọc.

 • Not Equal: Giá trị trên bản ghi liên hệ là bất kỳ giá trị nào không khớp với giá trị bộ lọc.

 • Greater than: Giá trị trên bản ghi liên hệ ở một ngày muộn hơn X ngày. Ví dụ: Greater than today có nghĩa là bất cứ lúc nào từ ngày mai trở đi.

 • Greater than or equal : Giá trị trên bản ghi liên hệ ở một ngày muộn hơn hoặc bao gồm cả ngày X. Ví dụ: Greater than or equal today có nghĩa là bất kỳ lúc nào từ hôm nay trở đi.

 • Less than: Giá trị trên bản ghi liên hệ ở một ngày sớm hơn X ngày. Ví dụ: Less than today có nghĩa là bất cứ lúc nào từ ngày hôm qua trở lại trước.

 • Less than or equal: Giá trị trên bản ghi liên hệ ở một ngày sớm hơn X ngày. Ví dụ: Less than or equal today có nghĩa là bất kỳ lúc nào từ ngày hôm nay trở lại trước.

 • Empty: Không có giá trị nào tồn tại trong trường trên bản ghi liên hệ.

 • Not empty: Một giá trị tồn tại trong trường trên bản ghi liên hệ.

 • Like: Toán tử này không được hỗ trợ trong các trường ngày tháng hoặc ngày giờ và không nên được sử dụng.

 • Not like: Toán tử này không được hỗ trợ trong các trường ngày tháng hoặc ngày giờ và không nên được sử dụng.

 • Regexp : Các liên hệ có giá trị khớp với mẫu biểu thức chính quy được chỉ định được đưa vào phân đoạn. Nếu bạn không thành thạo với biểu thức chính quy, đừng sử dụng toán tử này. Xem thêm tại đây.

 • Not regexp: Các liên hệ có giá trị không khớp với mẫu biểu thức chính quy được chỉ định được đưa vào phân đoạn. Nếu bạn không thành thạo với biểu thức chính quy, đừng sử dụng toán tử này. Xem thêm lại đây.

 • Starts with: Địa chỉ liên hệ có giá trị trường bắt đầu bằng các số được chỉ định được đưa vào phân đoạn. Các giá trị bộ lọc này thường phải tham chiếu đến năm (hoặc năm và tháng).

  Ví dụ: Giá trị 19 khớp với bất kỳ địa chỉ liên hệ nào có giá trị trường có năm trong những năm 1900. Giá trị của 200 đối sánh các địa chỉ liên hệ có giá trị năm từ 2000 đến 2009 và giá trị từ 2020-11 khớp với các liên hệ có giá trị trường vào tháng 11 năm 2020.

 • Ends with: Địa chỉ liên hệ có giá trị trường kết thúc bằng các số đã chỉ định được bao gồm trong phân đoạn. Các giá trị bộ lọc này thường phải tham chiếu đến ngày (hoặc tháng và ngày).

  Ví dụ: giá trị 1 khớp với bất kỳ ai có giá trị trường vào ngày 1, 11, 21 hoặc 31 của bất kỳ tháng nào nhưng giá trị của 01 khớp với ngày 1 của tháng. Giá trị 01-01 tìm các địa chỉ liên hệ có giá trị cho ngày 1 tháng 1 của năm bất kỳ.

 • Contains: Các liên hệ có giá trị bộ lọc được chỉ định ở bất kỳ vị trí nào trong giá trị trường được bao gồm trong phân đoạn.

Giá trị động

Trong khi sử dụng bộ lọc ngày, bạn có thể không muốn tham chiếu đến một ngày tĩnh. Ngoài ra, bạn có thể không muốn cập nhật ngày hoặc phạm vi ngày thường xuyên. Do đó, ABOT hỗ trợ nhiều phạm vi ngày động hơn, như được liệt kê bên dưới:

Ghi chú

Đối với các ví dụ trên yesterday, today, tomorrow, và anniversary, cho rằng các nhà điều hành là equals. , , , , Và là tất cả các nhà khai thác còn hiệu lực với những giá trị này.Not equalgreater thangreater than or equalless thanless than or equal

 • yesterday : Giá trị trên hồ sơ liên hệ là chính xác một ngày trước ngày hôm nay. Ví dụ,

  • Lĩnh vực: Ngày đăng ký chương trình khách hàng thân thiết

  • Mục đích: Kích hoạt chiến dịch hoặc email chào mừng cho những người liên hệ đã đăng ký chương trình khách hàng thân thiết của bạn để tăng mức độ tương tác và sự hài lòng của khách hàng. Chiến dịch sẽ bắt đầu vào ngày sau ngày đăng ký.

  • Địa chỉ liên hệ được thêm vào phân khúc / chiến dịch khi: Hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2020 và địa chỉ liên hệ đã đăng ký chương trình khách hàng thân thiết vào ngày 31 tháng 10 năm 2020.

  • Địa chỉ liên hệ bị xóa khỏi phân đoạn / chiến dịch khi lịch chuyển sang ngày 2 tháng 11 năm 2020, vì ngày đăng ký không phải là một ngày trước đây.

 • today: Giá trị trên bản ghi liên hệ khớp chính xác với ngày hôm nay, bao gồm cả năm. Ví dụ,

  • Lĩnh vực: Ngày phát hành phần thưởng

  • Mục đích: Kích hoạt chiến dịch với một email thông báo cho khách hàng rằng họ đã nhận được phần thưởng có hiệu lực ngay hôm nay, thúc đẩy họ mua hàng bằng cách sử dụng phần thưởng/ quà tặng đó.

  • Địa chỉ liên hệ được thêm vào phân khúc / chiến dịch khi: Hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2020 và phần thưởng được phát hành vào ngày 1 tháng 11 năm 2020.

  • Địa chỉ liên hệ bị xóa khỏi phân đoạn / chiến dịch khi lịch chuyển sang ngày 2 tháng 11 năm 2020, vì phần thưởng không được phát hành vào ngày đó.

 • tomorrow: Giá trị trên hồ sơ liên hệ là một ngày sau ngày hôm nay. Ví dụ,

  • Trường: Ngày kết thúc đăng ký

  • Mục đích: Kích hoạt email nhắc nhở đến những khách hàng có đăng ký sắp hết hạn, thúc đẩy họ gia hạn và duy trì trạng thái của mình.

  • Địa chỉ liên hệ được thêm vào phân khúc / chiến dịch khi: Hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2020 và đăng ký sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2020.

  • Địa chỉ liên hệ bị xóa khỏi phân đoạn / chiến dịch khi lịch chuyển sang ngày 1 tháng 12 năm 2020, vì ngày kết thúc đăng ký không còn là ngày trong tương lai.

 • anniversary: Tháng và ngày của ngày hôm nay khớp với tháng và ngày của giá trị trường liên hệ. Ví dụ,

  • Trường: Ngày sinh

  • Mục đích: Kích hoạt email chúc mừng sinh nhật ai đó để tăng mức độ tương tác và sự hài lòng của khách hàng.

  • Địa chỉ liên hệ được thêm vào phân khúc / chiến dịch khi: Hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2020 và địa chỉ liên hệ được sinh vào ngày 1 tháng 11 bất kỳ năm nào.

  • Địa chỉ liên hệ bị xóa khỏi phân đoạn / chiến dịch khi lịch chuyển sang ngày 2 tháng 11 năm 2020, vì đó không còn là ngày sinh của liên hệ.

 • Last/this/next week/month/year: Các kết hợp khoảng thời gian (tuần, tháng và năm) và các chỉ số (vừa qua/ này/ tiếp theo) có thể được sử dụng để phân đoạn động rất mạnh mẽ. Kết hợp với các toán tử khác nhau, chúng có thể có tạo ra các phân đoạn động.

  • Equal: Có nghĩa là "bằng" - Sử dụng khi bạn muốn gửi tin ở một khoảng thời gian cố định. Ví dụ: Bạn muốn gửi tin , nhắc nhở trước sự kiện trước 7 ngày thì bạn sẽ để là "Equal -7 days". Như vậy tin chăm sóc sẽ được gửi vào 7 ngày trước ngày diễn ra sự kiện.

  • Less than: Có nghĩa là "nhỏ hơn" - Sử dụng khi bạn muốn gửi tin ở quá khứ xa hơn một khoảng thời gian cố định. Ví dụ: Ngày 14/12/2022 sẽ diễn ra sự kiện, bạn muốn gửi tin chăm sóc trong khoảng thời gian trước ngày 14/12 thì bạn sẽ để là "Less than today". Như vậy tin chăm sóc sẽ được gửi vào khoảng thời gian trước đó

  • Less than or equal: Có nghĩa là "nhỏ hơn hoặc bằng"

  • Greater than or equal: Có nghĩa là "lớn hơn hoặc bằng"

  • Greater than : Có nghĩa là "lớn hơn" - Sử dụng khi bạn muốn gửi tin ở tương lai xa hơn một khoảng thời gian cố định. Ví dụ: Ngày 14/12/2022 đã diễn ra sự kiện, bạn muốn gửi tin chăm sóc sau sự kiện thì bạn sẽ để là "Greater than today". Như vậy tin chăm sóc sẽ được gửi vào khoảng thời gian sau ngày hôm nay.

 • +/- X minutes/hours/days/months/years: Thay vì sử dụng khoảng thời gian theo lịch, bạn có thể xác định khoảng thời gian đã đặt để bộ lọc phân đoạn của mình khớp với các giá trị trường liên hệ. Điều này sử dụng giá trị cho cột phút, giờ, ngày, tháng hoặc năm trong bộ lọc và thêm hoặc trừ số bạn sử dụng trong bộ lọc phân đoạn để khớp với các giá trị trường liên hệ. Phút và giờ chỉ có sẵn cho các trường Ngày / Giờ.

  Để tìm kiếm một ngày trong tương lai, hãy sử dụng một giá trị dương với một giá trị số và một khoảng thời gian. Ví dụ: 30 ngày đối sánh với các địa chỉ liên hệ có giá trị trường là 30 ngày trong tương lai kể từ hôm nay.

  Để tìm một ngày trong quá khứ, hãy sử dụng một giá trị âm. Ví dụ: -30 ngày khớp với các địa chỉ liên hệ có giá trị trường là 30 ngày trước kể từ hôm nay.

Thêm vào phân đoạn tĩnh ( thêm thủ công)

Bạn có thể thêm các contact vào segment tĩnh không dựa trên bộ lọc. Thêm địa chỉ liên hệ vào phân đoạn bằng một trong các cách sau:

 • Di chuyển địa chỉ liên hệ theo cách thủ công

 • Sử dụng Hành động trong Chiến dịch, Hành động gửi biểu mẫu hoặc Sự kiện kích hoạt điểm

 • Tải trực tiếp các địa chỉ liên hệ trong tệp CSV lên một phân đoạn.

Di chuyển danh bạ theo cách thủ công

Hai tùy chọn thủ công để di chuyển một số liên lạc vào một phân đoạn tĩnh là:

 • Để cập nhật hàng loạt liên hệ:

  1. Sử dụng bộ lọc tìm kiếm trong phần liên hệ của ABOT để tìm các liên hệ cần thay đổi.

  2. Tick các hộp kiểm bên cạnh các địa chỉ liên hệ đó.

  3. Nhấp vào mũi tên màu xanh lục xuất hiện ở đầu cột.

  4. Chọn Change Segments (Thay đổi phân đoạn) từ danh sách.

  5. Chọn (các) phân đoạn bạn muốn thêm địa chỉ liên hệ vào hoặc xóa địa chỉ liên hệ.

  6. Nhấp vào Save (Lưu).

 • Đối với các liên hệ cá nhân:

  1. Nhấp vào liên hệ mà bạn muốn chỉnh sửa

  2. Nhấp vào mũi tên ở trên cùng bên phải, bên cạnh Edit / Send email/ Close .

  3. Nhấp vào Phân đoạn .

  4. Chọn (các) phân đoạn bạn muốn thêm địa chỉ liên hệ vào hoặc xóa địa chỉ liên hệ.

  5. Nhấp vào Save (Lưu) .

Action trong Campaign

Bên trong chiến dịch, bạn có thể thêm địa chỉ liên hệ vào hoặc xóa địa chỉ liên hệ khỏi các phân đoạn bằng cách sử dụng hành động Edit (chỉnh sửa) phân đoạn của địa chỉ liên hệ . Để thêm địa chỉ liên hệ vào một phân đoạn, bạn cần tạo phân đoạn đó trước và đặt Public Segment=Yes.

Public Segment

 1. Trong trình tạo chiến dịch, hãy nhấp vào dấu (+) ở bên dưới hộp

 2. Chọn Action (Hành động) .

 3. Trong danh sách các hành động, hãy chọn Modify contact's segments (Sửa đổi phân đoạn của liên hệ).

 4. Chọn từ danh sách các phân đoạn hiện có mà bạn muốn thêm địa chỉ liên hệ của mình vào hoặc xóa địa chỉ liên hệ của bạn.

 5. Nhấp vào Save and close (Lưu và đóng) .

Hành động gửi biểu mẫu

Change contact's stage (Sửa đổi phân đoạn của người liên hệ) có sẵn dưới dạng một hành động gửi trên các biểu mẫu Độc lập. Với biểu mẫu Chiến dịch, hãy tạo chiến dịch bằng hành động Sửa đổi phân đoạn của người liên hệ .

 1. Nhấp vào Action (Hành động) .

 2. Từ menu Thêm hành động gửi mới , hãy chọn Change contact's stage (Sửa đổi phân đoạn của địa chỉ liên hệ).

 3. Thêm Name (Tiêu đề) cho hành động gửi và thêm Description (Mô tả) (tùy chọn).

 4. Chọn (các) phân đoạn bạn muốn thêm liên hệ vào hoặc xóa liên hệ khỏi đó.

 5. Nhấp vào Add (Thêm) .

Kích hoạt điểm

Khi một liên hệ đã tích lũy một số điểm được chỉ định, hệ thống có thể thêm họ vào một phân đoạn. Đây có thể là phân đoạn dành cho những contact là khách hàng thân thiết của doanh nghiệp bạn, những người đủ điều kiện nhận ưu đãi đặc biệt hoặc phân đoạn mà nhóm bán hàng của bạn đánh giá để tìm ra những khách hàng tiềm năng mạnh mẽ.

 1. Trong phần Point (Điểm) của nền tảng, chọn Manage Triggers (Quản lý trình kích hoạt).

 2. Nhấp vào + New (Mới) .

 3. Đặt Name (tên)Description (mô tả) cho trình kích hoạt của bạn .

 4. Nhập Minimum number of points (Số điểm tối thiểu) để một địa chỉ liên hệ được thêm vào phân khúc của bạn.

 5. Quyết định xem bạn có muốn thêm tất cả các địa chỉ liên hệ có ít nhất số điểm đó vào phân đoạn hay không:

  • Nếu bạn chỉ muốn thêm các địa chỉ liên hệ mới đạt đến ngưỡng vào phân đoạn này, hãy chọn Không (mặc định).

  • Để thêm tất cả các địa chỉ liên hệ hiện có với ít nhất một số điểm nhất định vào phân đoạn, hãy chuyển nút gạt sang .

 6. Nhấp vào Event (Sự kiện).

 7. Nhấp vào menu Add an event (Thêm sự kiện) và chọn Modify contact's segments (Sửa đổi phân đoạn của địa chỉ liên hệ).

 8. Thêm Name (Tiêu đề) cho sự kiện và Description (Mô tả) (tùy chọn).

 9. Chọn Add contact to selected segment(s) (các phân đoạn bạn muốn thêm vào) hoặc Remove contact from selected segment(s) (xóa địa chỉ liên hệ).

 10. Nhấp vào Add (Thêm) .

 11. Nhấp vào Save and Close (Lưu & Đóng).

Điều này hoàn toàn tương tự như tạo Phân đoạn động với bộ lọc cho Điểm, toán tử và số điểm tối thiểu. Sự khác biệt là nếu bạn chỉ muốn thêm địa chỉ liên hệ vào một phân khúc đạt đến giá trị điểm sau khi tạo trình kích hoạt này cho một phân khúc, bạn có thể.greater than (or equal to)

Import

Nếu bạn có danh sách bên ngoài ABOT, bạn có thể tải danh sách trực tiếp lên ABOT và chọn phân đoạn.

Ghi chú

Bạn phải tạo phân đoạn của mình trước.

 1. Nhấp vào Contacts (Liên hệ) .

 2. Nhấp vào menu ở góc trên bên phải và chọn Import (Nhập).

 3. Đảm bảo tệp ở định dạng UTF-8 CSV. Chọn tệp của bạn rồi nhấp vào Upload (Tải lên).

 4. Ở đầu màn hình tiếp theo, hãy chọn phân đoạn bạn muốn thêm địa chỉ liên hệ vào.

 5. Nhấp vào Import (Nhập) .

Nếu tệp của bạn lớn hơn 1.000 contacts, hệ thống sẽ thay đổi màn hình và thông báo cho bạn khi tệp đã tải lên. Sau khi tải lên hoàn tất, hãy nhấp vào phần Phân đoạn của nền tảng để xem các địa chỉ liên hệ đã thêm.

Sau khi tạo xong phân đoạn thì data sẽ được cập nhật sau khoảng 1-2 phút.

Last updated