Tích hợp Hubspot

ABOT - Plugin HubSpot CRM

Abot ​​có thể đẩy các liên hệ lên HubSpot CRM dựa trên các hành động khách hàng hoặc Point Trigger.

Tạo API key HubSpot

 1. Tạo tài khoản HubSpot CRM nếu bạn chưa có tài khoản.

 2. Truy cập https://app.hubspot.com > setting >Integrations > Private Apps để tạo khóa API HubSpot của bạn .

Cài đặt plugin HubSpot CRM

Lưu ý Không xuất bản plugin cho đến khi hoàn thành tất cả các bước

 1. Mở cấu hình Plugin HubSpot

 2. Cài đặt cụ thể cho tính năng để xác định xem Contact, Công ty hay cả hai nên được đồng bộ hóa từ HubSpot.

 3. Nhấn lưu và đóng. Sau đó vào lại cài đặt plugin để cài đặt Lead Field Mapping

Hệ thống sẽ tự đồng bộ contact giữa Abot và Hubspot. Nếu bạn không muốn đồng bộ nữa hay Tắt plugin.

 1. Cấu hình ánh xạ trường.

 2. Lưu cấu hình plugin.

  • Nếu bạn muốn sử dụng plugin, hãy đặt công tắc Xuất bản thành . Chỉ thực hiện việc này khi bạn đã định cấu hình đầy đủ cài đặt plugin.

Kiểm tra tích hợp thành công

Hãy làm theo các bước sau để kiểm tra xem bạn đã tích hợp thành công hay chưa.

Xử lý sự cố

Nếu contact chưa được tạo, hãy đảm bảo địa chỉ email bạn đã kiểm tra là hợp lệ. Hubspot sẽ chỉ tạo địa chỉ liên hệ mới khi địa chỉ email hợp lệ.

Lưu ý, mặc dù--fetch-allflag, các điểm cuối API Hubspot được sử dụng trong Abot ​​chủ yếu tận dụng các điểm cuối sau:

 • /companies/v2/companies/recent/modified/

 • /contactslistseg/v1/lists/recently_updated/contacts/recent

Nếu bạn có ý định đồng bộ hóa hoàn toàn các liên hệ/khách hàng tiềm năng trong Hubspot của mình, bạn sẽ cần sửa đổi thuộc tính của từng người trong số họ để chúng xuất hiện trong các điểm cuối đã sửa đổi/gần đây của Hubspot. Theo mặc định, các điểm cuối này chỉ lấy các đối tượng đã được sửa đổi trong 30 ngày qua, dẫn đến quá trình đồng bộ hóa không hoàn tất nếu bạn đang kết nối với một phiên bản Hubspot đã tồn tại lâu dài.

Last updated