Kết nối webcake với ABOT

Bạn có thể kết nối abot với webcake dễ dàng thông qua API form

Bước 1: Bạn thiết kế landingpage với webcake và cài đặt form.

Trong phần thiết kế các trường bạn nên đặt id dễ nhớ để sử dụng cho bước sau.

Bước 2: Tạo một form trên abot bằng cách nhấn vào Các thành phần > form và tạo mới 1 form.

Bước 3: Vào phần tích hợp trên webcake trong mục tài khoản liên kết và nhấn Thêm. Chọn loại tài khoản là API và đặt tên tích hợp cho dễ nhớ.

Bước 4: Bạn chuyển sang phần cấu hình form và cài đặt cấu hình như bên dưới.

Phần API URL bạn chọn POST URL bạn điền domain/abot/submit trong đó domain là đường dẫn abot của bạn.

Trong phần trường tùy chỉnh ở phía bên trái. Bạn điền id của các trường thông tin bạn đã đặt ở bước 1. Cột bên phải bạn điền tên dòng HTML trong abot.

Bước 5: Bạn chuyển đến phần landing page bạn muốn kết nối. Chuyển sang phần kết nối. Thêm vào mục lưu dữ dữ liệu cấu hình form bạn vừa tạo.

Vậy là bạn đã kết nối xong data từ webcake sang abot.

Last updated