Tích hợp Fchat với ABOT

Cách đẩy data từ Fchat sang ABOT

Bước 1: Tạo một kịch bản thu hút data trên chatbot.

Bước 2: Tạo một form trên ABOT, Trong form chứa các trường thông tin bạn muốn nhận từ fchat vào ABOT.

Ngoài các trường thông tin bạn muốn đẩy sang abot thì bạn nên tạo thêm 1 trường messenger id để đẩy thêm messenger id của chatbot sang abot nhằm mục đích lấy được messenger id của khách hàng trên abot.

Bước 3: Quay trở lại kịch bản chatbot đã tạo ở bước 1 và thêm 1 block json API.

Trong mục nhập URL gửi bạn điền tên miền abot của bạn và thêm /abot/submit

Ở mục request body mục bên phải bạn điền Tên dòng HTML của form trong abot còn bên trái bạn điền biến của Fchat.

Bạn chạy thử và kiểm tra kết quả điền form để xem dữ liệu từ Fchat đã được đẩy qua ABOT hay chưa.

Cách gửi tin nhắn từ ABOT sang Fchat

Bạn vào mục plugin trong abot xem plugin Fchat đã được bật hay chưa? Nếu chưa mục xuất bản hãy chọn

Bước 1: Tạo một chiến dịch trong ABOT và chọn action "Send Fchat Message"

Bước 2: Vào mục cài đặt shop trong Fchat và coppy token.

Bước 3: Quay ở lại ABOT và dán token vừa copy vào mục Fchat token

Mục Fchat message tag:

Thẻ tin nhắn cung cấp cho bạn khả năng gửi tin nhắn ngoài 24h, nên dùng mặc định là NON_PROMOTIONAL_SUBSCRIPTION. See the full list of message tags here.

  • Trường hợp dùng thẻ CONFIRMED_EVENT_UPDATE Tin nhắn cập nhật cho khách hàng về sự kiện mà họ đã đăng ký, có thể được gửi tới khách hàng bất kỳ lúc nào. Ví dụ: - Nhắc nhở về một sự kiện hoặc cuộc hẹn - Xác nhận đặt phòng hoặc tham dự - Cập nhật lịch trình di chuyển

  • Trường hợp dùng thẻ POST_PURCHASE_UPDATE Tin nhắn cập nhật cho khách hàng về giao dịch mua hàng gần đây, có thể được gửi tới khách hàng bất kỳ lúc nào. Ví dụ: - Hóa đơn hoặc biên lai - Tình trạng đơn hàng, vận chuyển - Thay đổi liên quan đến đơn hàng mà người dùng đã đặt

  • Trường hợp dùng thẻ ACCOUNT_UPDATE Tin nhắn cập nhật cho khách hàng về thay đổi liên quan đến cá nhân, có thể được gửi tới khách hàng bất kỳ lúc nào. Ví dụ: - Thay đổi trạng thái công việc - Thay đổi tài khoản thanh toán - Cảnh báo gian lận

Mục Block ID hãy copy block id của fchat trên URL

Phần User ID bạn hãy sử dụng trường messenger user id mà trước đó bạn đã sử dụng để lưu user id của Fchat.

Bạn có thể gửi data từ ABOT sang chat bằng Fchat Attribute và Abot Field

Last updated