Import

Mỗi custom object có nút nhập riêng trong danh sách các custom items và mỗi đối tượng có lịch sử nhập riêng. Plugin sử dụng tính năng nhập cốt lõi từ Abot.

Dưới đây là ví dụ về CSV có thể được nhập:

customItemId,customItemName,3,linkedContactIds
1020224,Pampers,Stuff babies **** into,
1020225,Gloves,Heat insulation for your hands,5319
,Bread, Stuff you can eat for breakfast,"5319, 2,5"

Các tiêu đề CSV có thể được đặt tên khác và sau đó được mapping theo cách thủ công.

  • customItemIdPhải là ID Abot custom item ​​có thật, hiện có. Nếu được cung cấp thì quá trình nhập sẽ hợp nhất các giá trị từ hàng CSV với custom item hiện có. Nếu không, nó sẽ tạo một cái mới.

  • customItemNameTên là trường mặc định duy nhất cho mỗi custom item và do đó không có số mà chỉ có khóa đặc biệt này.

  • 3hoặc bất kỳ ID custom item nào khác. Giá trị sẽ được thêm vào custom item cho mục tùy chỉnh cụ thể.

  • linkedContactIdscó thể là danh sách một hoặc nhiều liên hệ Abot hiện có được phân tách bằng dấu phẩy. Đảm bảo bạn sẽ thêm danh sách ID liên hệ được phân tách bằng dấu phẩy vào dấu ngoặc kép để thoát CSV này khỏi tệp CSV chính.

Value limits:

  • Text:: 4.294.977.295 byte

  • Multiselect option: 255 byte

  • Int: -2147483648 - 2147483647

Import field mapping validation

Import field mapping form sẽ không cho phép bạn tiếp tục cho đến khi bạn mapping ít nhất một custom field bằng cột CSV. Ngoài ra, tất cả các custom field bắt buộc phải được mapping trước khi bạn có thể tiếp tục nhập. Một thông báo xác thực biểu mẫu như thế này sẽ xuất hiện để thông báo cho bạn những trường bắt buộc:

Some required fields are missing. You must map the field "SKU (sku), Name."

Custom Field Validation

Nếu custom field nhận giá trị sai, ví dụ: địa chỉ email không hợp lệ, số điện thoại không hợp lệ hoặc tùy chọn chọn không xác định thì hàng CSV đó sẽ bị bỏ qua và thông báo lỗi xác thực sẽ có sẵn ở chi tiết nhập cùng với số hàng CSV để bạn có thể quay lại theo dõi và sửa chữa nó.

Last updated