Link Custom Item with another Item

Custom items có thể được liên kết với nhau. Giao diện người dùng của nó rất giống với []]linking Custom Item with a Contact]( https://docs.abot.vn/custom-object/link-contact-with-an-item ).

Hãy tưởng tượng chúng ta có một Custom Item tên là Bread và chúng ta muốn liên kết nó với các sản phẩm liên quan. Ví dụ với Toaster . Chúng tôi đã tạo Custom Object được gọi là Product nơi chứa Toaster custom item . Khi mở Bread Custom Item chúng ta sẽ thấy tab Products :

Để liên kết một Sản phẩm khác, hãy tìm kiếm nó:

Khi bạn chọn đúng Custom Item mà bạn đã tìm kiếm thì nó sẽ hiển thị trong bảng Custom Item được liên kết. Nếu bạn muốn hủy liên kết nó, có một nút cho nó trong context menu của hàng trong bảng.

Last updated