Import data (nhập dữ liệu)

Tips

  • Sử dụng một hàng tiêu đề, với các tên cột khớp với tên Custom Field (Trường tùy chỉnh). Bằng cách này, Abot sẽ tự động chọn trước thuộc tính cho bạn. Ví dụ: nếu bạn đặt tên cho cột tên làfirstname, trường này sẽ tự động chọn {contactfield=firstname}.

  • Nếu CSV của bạn chứa hàng chục nghìn khách hàng trở lên, hãy chia CSV đó thành nhiều tệp CSV nhỏ hơn để tránh các vấn đề về bộ nhớ và tốc độ nhập chậm.

Types of import (Các kiểu nhập)

Browser import

Các tệp CSV lớn hơn phải được chia nhỏ và nhập theo nhóm để tránh ảnh hưởng đến bộ nhớ máy chủ và tốc độ nhập. Khi nhập, trình duyệt của bạn sẽ kiểm soát các nhóm tệp. Khi một cái kết thúc hệ thống sẽ bắt đầu một cái mới. Vậy nên hãy đảm bảo là máy bạn kết nối với internet trong suốt thời gian nhập.

Background import

Hệ thống sẽ tự động nhập trong nền mà bạn không phải mở trình duyệt trong thời gian nhập.

Các bước Import data

Bước 1: Bạn vào phần liên hệ và nhấn vào mũi tên trỏ xuống ở góc bên phải và nhấn vào nhập (import).

Bước 2: Chọn file cần nhập

Bước 3: Chọn nhân viên phụ trách, Phân khúc, gắn tag và chọn các trường để khớp thông tin giữa file và abot

Bước 4: Nhấn vào nhập trong trình duyệt (Import in browser) và chờ kết quả

Last updated