Links
Comment on page

Tích hợp Base (larksuite)

Bạn có thể đẩy data từ Base của larksuite sang ABOT bằng API một cách dễ dàng.

Cách 1: Sử dụng API contact

Bước 1: Bật API của Abot
Ở hướng dẫn này sử dụng API theo phương thức xác thực là Basic Auth.
Bạn hãy vào cài đặt kiểm tra xem có menu API Credentials không. Nếu không có bạn hãy vào Configuration > API Settings > Enable HTTP basic auth? > Yes
Bật API basic Auth
Bước 2: Lấy API key
Xem tài liệu API tại đây
Lấy API key: Bạn hãy vào trang web https://abot.vn/basic.html và nhập tài khoản, mật khẩu rồi nhấn Convert Bạn sẽ được API key dạng Basic ZGVtbzpkZW1.............
Bước 3: Cài đặt đẩy dữ liệu từ Base sang Abot
Bạn vào Base của bạn và chọn Tự động hóa và thêm quy trình làm việc mới
Bước 4: Cài đặt điều kiện thực hiện hành động. Ở bước 2 chọn Yêu cầu HTTP
Cài đặt Yêu cầu HTTP
post
https://domain.abot.vn
/api/contacts/new
Sau đó nhấn lưu và bật
Vậy là cách đẩy data từ Base sang Abot đã xong. Bạn hãy thay đổi dữ liệu trên Base theo điều kiện đã cài đặt để kiểm tra xem dữ liệu đã được đồng bộ lên Abot chưa nhé.