Tích hợp Base (larksuite)

Bạn có thể đẩy data từ Base của larksuite sang ABOT bằng API một cách dễ dàng.

Cách 1: Sử dụng API contact

Bước 1: Bật API của Abot

Ở hướng dẫn này sử dụng API theo phương thức xác thực là Basic Auth.

Bạn hãy vào cài đặt kiểm tra xem có menu API Credentials không. Nếu không có bạn hãy vào Configuration > API Settings > Enable HTTP basic auth? > Yes

Bước 2: Lấy API key

Xem tài liệu API tại đây

Lấy API key: Bạn hãy vào trang web https://abot.vn/basic.html và nhập tài khoản, mật khẩu rồi nhấn Convert Bạn sẽ được API key dạng Basic ZGVtbzpkZW1.............

Bước 3: Cài đặt đẩy dữ liệu từ Base sang Abot

Bạn vào Base của bạn và chọn Tự động hóa và thêm quy trình làm việc mới

Bước 4: Cài đặt điều kiện thực hiện hành động. Ở bước 2 chọn Yêu cầu HTTP

Cài đặt Yêu cầu HTTP

POST https://domain.abot.vn/api/contacts/new

Headers

NameTypeDescription

Authorization*

String

Basic YWRtaW46QWJv..............

Request Body

NameTypeDescription

firstname

String

Tên khách hàng

phone

String

Số điện thoại

email

String

Email

Các customfields khác

String

Giá trị muốn đẩy lên abot

Sau đó nhấn lưu và bật

Vậy là cách đẩy data từ Base sang Abot đã xong. Bạn hãy thay đổi dữ liệu trên Base theo điều kiện đã cài đặt để kiểm tra xem dữ liệu đã được đồng bộ lên Abot chưa nhé.

Last updated