Gửi tin SMS

Sử dụng ABOT bạn có thể gửi tin nhắn văn bản cho người dùng của mình bằng cách kết nối của nhà cung cấp SMS có sẵn, chẳng hạn như Twilio, speed sms, esms. Để làm như vậy, bạn phải thiết lập plugin SMS của mình.

Cấu hình

Đầu tiên các bạn vào cài đặt > plugin để cấu hình kết nối API với nhà cung cấp SMS.

Nếu bạn liên kết với nhiều nhà cung cấp SMS cùng 1 lúc thì bạn vào phần cài đặt > config > text message setting để chọn nhà cung cấp sms mặc định.

Tạo tin nhắn SMS

Khi plugin được định cấu hình, bạn sẽ thấy tùy chọn mới: SMS trong phần Kênh ở menu bên trái. Chọn tùy chọn và nhấp vào + NEW ở góc trên bên phải để tạo tin nhắn mới.

  • Internal Name: Chỉ định tên sẽ được hiển thị trong danh sách tin nhắn văn bản của bạn và các menu lựa chọn cho bất kỳ hành động Gửi tin nhắn văn bản nào. ABOT khuyên bạn nên có một quy ước đặt tên cho các loại tin nhắn văn bản khác nhau mà bạn có thể gửi. Quy ước đặt tên giúp giữ cho danh sách của bạn có tổ chức và giúp các thành viên trong nhóm tìm thấy tin nhắn văn bản.

  • Text Message: Đây là nơi viết nội dung tin nhắn của bạn. Những tin nhắn gửi đi cần phải đăng ký với nhà mạng trước khi gửi, hãy liên hệ với nhà cung cấp SMS của bạn để đăng ký. Bạn có thể sử dụng các trường thông tin như {contactfield=firstname}

  • Category: Chỉ định danh mục cho tin nhắn văn bản của bạn, dựa trên mục tiêu, chiến dịch và các danh mục khác của chúng.

  • Language: Chọn ngôn ngữ bạn đang viết tin nhắn văn bản. (Bạn có thể bỏ qua phần này).

Gửi tin nhắn SMS

Có hai cách để gửi tin nhắn văn bản và cả hai đều thông qua Hành động Chiến dịch.

Campaign Action

Trong một chiến dịch, hãy chọn Action > Send SMS để đưa tin nhắn văn bản vào chiến dịch.

  • Name: Chỉ định tên cho hành động. Điều này giúp bạn và những người dùng khác dễ dàng xác định hành động khi xem trình tạo hoặc báo cáo.

  • Execute this event… : Chọn khoảng thời gian mà Campaign Studio cần thực hiện sự kiện. Để biết thêm thông tin, hãy xem hành động lập lịch trình .

  • Select Message : Chọn tin nhắn mà bạn muốn gửi bằng hành động.

  • +New Text Message : Nếu bạn chưa tạo tin nhắn bạn muốn gửi, hãy nhấp vào tùy chọn này để tạo một tin nhắn văn bản mới.

Marketing Messages

Nếu kênh ưu tiên của một số liên lạc là tin nhắn văn bản, bạn cũng có thể gửi tin nhắn bằng SMS bằng cách sử dụng tính năng Tin nhắn tiếp thị.

Lưu ý: Khi tạo SMS Segment, để gửi thành công, vui lòng hẹn giờ gửi tại Publish at (date/time), rồi mới bấm lưu để tin bắt đầu chạy.

Khi tạo SMS Segment, để gửi thành công, vui lòng hẹn giờ gửi tại Publish at (date/time

Last updated