Tích hợp Esms với ABOT

Cách kết nối ABOT với esms.

Bước 1: Truy cập vào esms > Vào phần quản lý API để lấy API key và Secret key.

Bước 2: Vào mục plugin trên ABOT và chọn Esms

Copy API key và Secret key từ esms sang abot phần Xuất bản chọn

Chuyển sang phần các tính năng và chọn BrandName của bạn

Nếu bạn tích hợp nhiều nhà cung cấp SMS Brandname thì hãy vào thiết lập > Cài đặt SMS và chọn nhà cung cấp bạn muốn sử dụng.

Bước 3: Quay ở lại Menu kênh và chọn SMS chiến dịch hoặc SMS hàng loạt.

Last updated