Trường tùy chỉnh (Custom fields)

Đầu tiên bạn bấm vào biểu tượng cài đặt ở góc trên cùng bên phải -> Chọn Custom Fields (Tùy chỉnh trường)

Custom Fields (Trường tùy chỉnh)

Trang Custom Fields (Trường tùy chỉnh) sẽ cho phép bạn xem tất cả các trường Liên hệ hiện có cũng như bất kỳ trường liên hệ tùy chỉnh nào mà bạn thêm vào.

Bạn sẽ nhận thấy cột nhóm sẽ hiển thị cho bạn nơi trường sẽ được hiển thị trên hồ sơ Liên hệ . Trong cột cuối cùng, bạn có thể thấy một số biểu tượng biểu thị các thuộc tính khác nhau của trường:

 1. Biểu tượng khóa - Không thể xóa các trường này vì chúng được cài đặt mặc định.

 2. Biểu tượng danh sách - Các trường này có thể được sử dụng làm bộ lọc của các phân đoạn.

 3. Biểu tượng dấu hoa thị - Các trường này là bắt buộc khi điền vào biểu mẫu liên hệ

 4. Biểu tượng quả địa cầu - Các trường này có thể cập nhật công khai thông qua truy vấn URL pixel theo dõi (xem Giám sát liên hệ để biết thêm chi tiết)

Thêm một trường mới

Để thêm một trường mới, bạn bấm + New để tạo mới.

Bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh bổ sung và xác định kiểu dữ liệu mà bạn muốn. Ngoài kiểu dữ liệu, bạn cũng sẽ chọn nhóm cho trường cụ thể đó. Điều này sẽ xác định vị trí trường hiển thị trong dạng chi tiết và chỉnh sửa.

Giải nghĩa các mục trong Data type (Loại dữ liệu): Khi bạn chọn loại dữ liệu, thì trường tùy chỉnh của bạn sẽ ở định dạng đó. Ví dụ nếu bạn chọn loại dữ liệu số thì nó sẽ ở dạng số không thể là văn bản/ngày/giờ....

 • Boolean: là một kiểu dữ liệu chỉ có thể nhận một trong hai giá trị như Yes/No

 • Date: Định dạng ngày (Ví dụ: 2022-08-19)

 • Date/Time: Định dạng Ngày/Giờ (Ví dụ: 2022-08-19 01:00)

 • Email: Định dạng email (Ví dụ [email protected])

 • List - Country: Định dạng đất nước (Ví dụ: Vietnam)

 • Locale: Định dạng ngôn ngữ (Ví dụ: Vietnamese)

 • Lookup: Định dạng tra cứu. Khi chọn lookup, bạn có thể tạo các option để tra cứu.

 • Number: Định dạng số. Tại đây, bạn có thể chọn làm tròn lên/làm tròn xuống.

 • Phone: Định dạng số điện thoại (Ví dụ: 0362736xxx)

 • Region: Định dạng khu vực (Ví dụ: Ha Noi)

 • Select: Định dạng lựa chọn. Bạn có thể tạo các option để lựa chọn.

 • Select - Multiple: Định dạng lựa chọn - nhiều trường. Bạn có thể tạo các option để lựa chọn.

 • Text: Định dạng văn bản.

 • Textarea: Định dạng hộp văn bản.

 • Time: Định dạng giờ (Ví dụ: 11:00)

 • Timezone: Định dạng múi giờ (Ví dụ: Ho Chi Minh)

 • URL: Định dạng đường link dẫn.

Last updated