Danh mục (Categories)

Bạn có thể tạo, phân loại, tổ chức các danh mục riêng biệt trong Categories (Danh mục) theo từng assets, campaigns, emails, focus items, forms, pages, points, social monitoring và stages.

Có hai cách để sử dụng danh mục:

  1. Tạo các danh mục dành riêng cho từng phần (ví dụ: chỉ dành cho assets, emails hoặc forms)

  2. Tạo danh mục chung cho tất cả các mục. (Ví dụ tài liệu, bảng tin....)

Tạo / Quản lý Danh mục

Để tạo các danh mục mới, bấm biểu tượng cài đặt ở góc trên cùng bên phải của ABOT -> Chọn danh mục (Categories) > Bấm + New để tạo danh mục mới.

Khi tạo một danh mục mới, bạn có thể chọn loại, tiêu đề, mô tả, bí danh, màu sắc và trạng thái đã xuất bản. Màu sắc sẽ rất hữu ích để nhanh chóng tìm thấy các danh mục thích hợp khi xem lịch hoặc các trang khác trong ABOT.

Last updated