Custom Items

Khi bạn đã tạo Custom Object với một số Custom fields thì bạn có thể tạo Custom Items sẽ giữ giá trị cho các trường đó.

Một mục custom item sẽ luôn có trường Tên (Name field) nên bạn không cần phải tạo nó làm custom field. Nhưng mọi thông tin khác phải có một custom field cụ thể. Vì Object/Item/Field là một thuật ngữ rất trừu tượng, hãy giả sử chúng ta đã tạo một Custom Object có tên là Đơn hàng với Custom Fields SKU and Color để giữ sự tỉnh táo.

Mỗi Custom Object sẽ có mục menu chính riêng. Trong ảnh chụp màn hình sau, bạn có thể xem ví dụ của chúng tôi với Custom Object được gọi là Đơn hàng:

Create or Edit a Custom Item

Khi chúng ta nhấp vào mục menu Custom Object có tên Đơn hàng, chúng ta sẽ thấy danh sách tất cả các đơn hàng (Custom Items):

Chúng ta có thể chỉnh sửa hiện có hoặc nhấn vào nút New để tạo mới. Biểu mẫu chỉnh sửa chứa tất cả các Custom Fields mà đã thêm vào Custom Object:

Custom Item Detail Page

Trang Chi tiết Custom Item chứa biểu đồ dạng đường của tất cả các thực thể được liên kết với Custom Item theo thời gian. Ngoài ra còn có dòng thời gian Hoạt động gần đây. Và trong các tab bên dưới biểu đồ, bạn có thể thấy tất cả các thực thể như Contacts hoặc các Custom Items khác được liên kết với Custom Item này. Khi bạn nhấp vào nút Details thì bạn sẽ thấy tất cả các giá trị của tất cả các Custom Item.

Hoạt động hàng loạt

Xóa nhiều Custom Items cùng một lúc

Chuyển đến danh sách Custom Items, chọn tất cả những gì bạn muốn xóa và trong menu ngữ cảnh trên cùng sẽ có tùy chọn xóa tất cả chúng cùng một lúc.

Last updated