Link Contact with an Item

Các Custom Items có thể được liên kết với các contact. Có một số cách để làm điều đó.

1. Thủ công qua giao diện người dùng (Manually via UI)

Nó có thể được thực hiện trực tiếp trong Contact Detail Page. Đi tới contact mà bạn muốn liên kết với một custom item. Trên Contact Detail Page, bạn sẽ thấy các tab mới cho từng Custom Object. Trong ví dụ bên dưới, có một Custom Object được gọi là Product và chúng ta có thể thấy rằng một Custom Item có tên Toaster đã được liên kết với liên hệ này.

Tìm kiếm tên của nó trong hộp tìm kiếm. Nó sẽ bật lên các tùy chọn của các custom items hiện có. Chọn mục bạn muốn và hành động này sẽ liên kết custom items đã chọn với liên hệ bạn đang xem.

Nếu bạn muốn hủy liên kết custom items khỏi contact thì có tùy chọn thực hiện việc đó trong context menu của hàng custom items:

Create a New Custom Item

Lưu ý rằng tab này có nút New tiện dụng , nơi bạn có thể tạo Custom Item mới cho Custom Object Product (trong trường hợp của chúng tôi). Nó sẽ không liên kết Custom Item mới được tạo với liên hệ.

History

Lịch sử link hoặc unlink một Custom Item hiển thị trong dòng thời gian của contact:

2. Import

Xem Tài liệu Import.

3. Campaign action

Xem Tài liệu Campaign.

Last updated