Elastic Email

Hướng dẫn cài đặt sử dụng email service của Elastic Email với abot

Vào cài đặt > Configuration > Email setting

Điền các thông tin sau:

Service to send mail through chọn Elastic Email

Username for the selected mail service: Địa chỉ email

Password for the selected mail service: Mật khẩu ứng dụng google

Cách lấy mật khẩu: Elastic Email

Bước 1: Đăng nhập vào Elastic email

Bước 2: Chọn Connect to SMTP API và nhập Username và nhấn Create

Bước 3: Verify Email gửi đi

Bước 4: Copy Username và password vào abot

Bước 5: Nhấn apply và nhấn Test connection để kiểm tra kết nối.

Bước 6: Nhấn Send test email và kiểm tra email xem có nhận được email thực tế hay chưa.

Hướng dẫn verify email trên Elastic Email

Bước 1: Truy cập đường dẫn https://app.elasticemail.com/api/settings/domains/domain-verification/ và chọn Start Verification

Bước 2: Chọn loại verify

Chọn Verify domain nếu bạn là chủ sở hữu domain hoặc muốn verify toàn bộ các email trong domain.

Chọn Verify email nếu muốn verify riêng lẻ từng email.

Bước 3: Verify

Bạn cấu hình bản ghi DNS vào domain nếu chọn verify domain.

Kiểm tra email và verify nếu chọn verify email.

Last updated