Sử dụng Custom Object trong chiến dịch

Liên kết liên hệ với Custom Item

Hành động Chiến dịch này sẽ cho phép bạn liên kết người liên hệ trong quy trình làm việc của chiến dịch với một Custom Item. Plugin Đối tượng tùy chỉnh thêm hành động chiến dịch mới cho từng Đối tượng tùy chỉnh mà bạn sẽ tạo. Dưới đây là một ví dụ về Đối tượng tùy chỉnh được gọi là Sản phẩm .

Nếu bạn đang tạo liên kết giữa một liên hệ và một Custom Item đã tồn tại thì sẽ không có gì xảy ra.

Bắt đầu nhập tên của Custom Item để tìm đúng Custom Item mà bạn muốn hủy/liên kết với liên hệ. Lưu ý rằng hành động chiến dịch cũng sẽ cho phép bạn hủy liên kết Custom Item. Nếu liên hệ không chứa nó thì không có gì xảy ra.

Điều kiện giá trị trường Custom Item

Plugin cũng sẽ thêm các điều kiện mới cho từng Đối tượng tùy chỉnh mà bạn sẽ tạo, nơi bạn có thể tạo các điều kiện TRUE / FALSE dựa trên các giá trị trường Custom Item. Các toán tử và tùy chọn giá trị sẽ thay đổi dựa trên loại trường bạn sẽ chọn.

Last updated