ABOT
Search…
Channels (Các kênh)
Trang Kênh có:
  • Marketing Messages
  • Emails
  • Web Notifications
  • Mobile Notifications
  • Zalo ZNS
  • Zalo OA
  • Popup
  • Social Monitoring
Tất cả những mục này phải được tạo hoặc cấu hình trước khi bạn có thể sử dụng chúng trong một chiến dịch.
Last modified 4mo ago
Copy link