ABOT
Search…
Channels (Các kênh)
Trang Kênh có:
  • Marketing Messages
  • Emails
  • Web Notifications
  • Mobile Notifications
  • Zalo ZNS
  • Zalo OA
  • Popup
  • Social Monitoring
Tất cả những mục này phải được tạo hoặc cấu hình trước khi bạn có thể sử dụng chúng trong một chiến dịch.
Copy link