Links
Comment on page

Tạo các Reports (Báo cáo)

Đầu tiên bạn vào phần mềm -> Vào Reports -> Bấm + New ở góc bên phải màn hình để tạo báo cáo mới.
Tại phần Data chọn như sau:
Tại Schedule chọn như sau:
Tùy vào mục "Data Source" bạn chọn từ ban đầu ở phần "Details" mà sẽ có hoặc không mục "Graphs". Nếu có thì hướng dẫn như sau:
Sau khi hoàn tất bấm lưu lại.