Các loại nội dung được gửi trên Zalo ZNS

1. Xác nhận/Cập nhật thông tin giao dịch

Điều kiện thích hợp với các thông báo ZNS cập nhật thông tin giao dịch mua bán giữa doanh nghiệp (OA) và khách hàng hoặc xác nhận yêu cầu từ khách hàng. Bạn có thể lựa chọn lý do này cho các giao dịch có thời gian kéo dài và cần cập nhật trạng thái định kỳ đến khách hàng.

Một số trường hợp sử dụng cụ thể:

 • OTP xác nhận giao dịch

 • Thông báo hết hàng

 • Xác nhận mua hàng thành công

 • Báo trạng thái vận chuyển đơn hàng

 • Báo ngày đơn hàng tới nơi dự kiến

 • Báo huỷ đơn hàng

 • Xác nhận khách hàng nhận hàng thành công

2. Thông báo hoàn tất giao dịch và hỗ trợ có liên quan

Nhóm điều kiện này dành cho các nội dung thông báo xác nhận hoàn tất giao dịch mua bán với khách hàng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chọn điều kiện này khi gửi thông báo CSKH định kỳ có liên quan đến giao dịch đã thực hiện.

Một số trường hợp sử dụng cụ thể:

 • Xác nhận giao hàng thành công

 • Thông báo kích hoạt bảo hành

 • Thông báo bảo dưỡng định kỳ

 • Cảm ơn khách hàng đã dùng dịch vụ

3. Cập nhật thông tin tài khoản

Đây là điều kiện gửi tin chỉ dành cho các thông báo CSKH có liên quan đến tài khoản của khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Một số trường hợp sử dụng cụ thể:

 • OTP tạo tài khoản mới

 • Báo tạo tài khoản mới thành công

 • OTP đổi mật khẩu

 • Báo tài khoản hết hạn

4. Cập nhật thay đổi về sản phẩm, dịch vụ

Đây là nhóm điều kiện dành cho các thông báo ZNS cập nhật thông tin chung về doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp. Các cập nhật hoặc thay đổi này phải có liên quan trực tiếp đến quá trình sử dụng dịch vụ của khách hàng hiện tại.

Một số trường hợp sử dụng cụ thể:

 • Thông báo bảo trì hệ thống

 • Thay đổi chính sách dịch vụ

 • Hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hướng dẫn thanh toán

5. Cập nhật tài chính

Đây là nhóm điều kiện dành cho các thông báo ZNS cập nhật thông tin trong lĩnh vực tài chính. Các cập nhật hoặc thay đổi này phải có liên quan trực tiếp đến quá trình sử dụng dịch vụ của khách hàng hiện tại.

 • Báo hồ sơ được duyệt thành công

 • Báo giải ngân khoản vay thành công

 • Thông báo sao kê

 • Thông báo biến động số dư tài khoản

 • Nhắc khách hàng sắp tới kì trả lãi và/hoặc nợ gốc

 • Nhắc khách hàng chậm trả nợ

 • Thông báo trả lãi và/hoặc nợ gốc thành công

Lưu ý: Việc lựa chọn mục đích gửi chỉ áp dụng cho loại ZNS dạng văn bản và ZNS dạng bảng.

Last updated