Dashboad Abot

Trang tổng quan hiển thị nhanh các báo cáo trong ABOT. Nếu bạn muốn xem báo cáo chi tiết riêng có thể xem tại phần báo cáo.

Người dùng có trang tổng quan riêng và có thể tùy chỉnh. ABOT hiển thị các phiên bản khác nhau của trang tổng quan (với tiện ích con) dựa trên sự phân quyền của người dùng đã đăng nhập. Bạn có thể đặt chỉ định vai trò cho người dùng trong Cài đặt > Vai trò . Ví dụ: nếu người dùng không có quyền cần thiết để thực hiện các tác vụ (xem / tạo) trong Chiến dịch, thì người dùng sẽ không thể xem hoặc tạo widget cho các chiến dịch.

Ghi chú

  • Phạm vi ngày mặc định là 30 ngày trở lại kể từ ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn có thể cập nhật tương tự trong Trang tổng quan hoặc thay đổi phạm vi ngày mặc định trong Cài đặt > Cấu hình > Mặc định hệ thống .

  • Đảm bảo rằng bạn không tạo một số lượng lớn widgets vì tập dữ liệu lớn có thể cản trở hiệu suất.

Thêm một widget

Dựa trên quyền của mình, bạn có thể thêm tiện ích con vào trang tổng quan của mình. Qua đó, bạn có thể xem phiên bản tùy chỉnh của bảng điều khiển hiển thị dữ liệu mà bạn quan tâm nhất.

Để thêm một tiện ích:

  1. Đăng nhập vào ABOT và đi tới Trang tổng quan .

2. Nhấp vào Add widget.

3. Trong Name , nhập tên nhận biết.

4. Trong Type , hãy chọn một loại tiện ích từ các tùy chọn có sẵn.

5. Trong Width, chọn chiều rộng cho tiện ích con.

6. Trong Height, chọn chiều cao cho tiện ích con.

7. Nhấp vào Save .

8. Nếu bạn muốn sắp xếp lại giao diện của trang tổng quan của mình, hãy kéo và thả các Widget.

Xuất các widget

ABOT cũng cho phép bạn xuất tất cả các cấu hình widget. Bạn có thể xuất các chi tiết như vậy dưới dạng tệp JSON. Lưu ý rằng hệ thống không xuất dữ liệu trong các widget mà chỉ xuất các thông tin chi tiết về cấu hình của chúng. Do đó, tính năng này cho phép bạn sao lưu các cấu hình, chia sẻ các cấu hình đó với người dùng khác hoặc chia sẻ chúng trực tuyến.

Import dashboad

Bạn cũng có thể nhập trực tiếp một số trang tổng quan được xác định trước và bắt đầu cấu hình các chi tiết. Ngoài ra, nếu bạn có một trang tổng quan hiện có, bạn cũng có thể nhập bảng tương tự. Luu ý rằng tính năng này chỉ cho phép bạn nhập các widget trong trang tổng quan chứ không phải dữ liệu trong các widget đó.

Last updated