Lưu dữ liệu lên google sheet với ABOT

Bước 1: Copy file sheet từ Abot

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U8PNUDZ3WABkSHgyEXCh8dn9jx-0LlNPebdyAKct8VI/edit?usp=sharing

Sau khi copy, bạn có thể thêm bao nhiêu cột tùy thích nhưng nhớ đặt tên cột là viết liền không dấu. Ví dụ: điện thoại thì sẽ đặt là dien_thoai.

Lý do cần copy file này vì có chứa một số script tương thích với Abot.

Bước 2: Vào file bạn vừa copy xong, chọn Tiện ích mở rộng > Apps Script

Chọn hàm setup sau đó bấm Chạy

Tại giao diện code, bấm Triển khai -> Tùy chọn triển khai mới.

Khi hộp thoại thông báo hiện ra thì bạn hãy bấm nút Triển khai ->Ủy quyền truy cập

Tại đây cũng copy link để dùng cho bước tiếp theo.

Bước 3: Vào Abot để tạo chiến dịch.

Vào chiến dịch, tạo một chiến dịch mới. Bấm "Xây dựng chiến dịch".

Chọn nguồn chiến dịch và thêm một hành động.

Chọn "Gửi một webhook"

Tại đây, copy link ở Bước 2 vào URL.

Vào mục "Phương thức" chọn "POST" và thêm các giá trị dữ liệu.

Last updated