ABOT
Search…
⌃K
Links

Tích hợp Speed SMS với ABOT

Cách kết nối ABOT với Speed SMS

Bước 1: Đăng nhập vào Speed SMS và vào phần profile và copy API access token.
Lấy API access token speed sms
Bước 2: Vào mục plugin trong ABOT và chọn Speed SMS.
Plugin Speed sms trong ABOT
Điền API access token đã copy ở bước 1 vào mục API key phần xuất bản chọn có.
Chuyển sang phần các tính năng và điền đúng BrandName bạn đã đăng ký.
Nếu bạn tích hợp nhiều nhà cung cấp SMS Brandname thì chọn nhà cung cấp ưu tiên tại đây.
Bước 3: Quay ở lại Menu kênh và chọn SMS chiến dịch hoặc SMS hàng loạt.