ABOT
Search…
Hướng dẫn tạo và sử dụng danh mục trong Abot
Danh mục là một cách để tổ chức các phần tử. Chúng có sẵn cho assets, campaigns, emails, focus items, forms, pages, points, social monitoring và stages Có hai cách để sử dụng danh mục:
  1. 1.
    Tạo các danh mục dành riêng cho từng phần (ví dụ: chỉ dành cho assets, emails hoặc forms)
  2. 2.
    Tạo danh mục global cho tất cả các phần tử ABOT

Tạo / Quản lý Danh mục

Để tạo các danh mục mới, hãy chuyển đến menu cài đặt ở góc trên cùng bên phải của ABOT. Có chọn danh mục.
Could not load image
tạo danh mục mới
Khi tạo một danh mục mới, bạn có thể chọn loại, tiêu đề, mô tả, bí danh, màu sắc và trạng thái đã xuất bản. Màu sắc sẽ rất hữu ích để nhanh chóng tìm thấy các phần tử Mautic theo danh mục thích hợp của chúng khi xem những thứ như lịch hoặc các khu vực khác trong ABOT.

Sử dụng Danh mục cho Danh sách Liên hệ

Ngoài việc tổ chức các danh mục phần tử ABOT khác nhau có thể được sử dụng để tổ chức các liên hệ. Trong chi tiết liên hệ, hãy sử dụng menu Tùy chọn để mở Trung tâm Tùy chọn Liên hệ.
Could not load image
chỉ định danh mục để liên hệ
Danh mục liên hệ có thể được sử dụng trong bộ lọc nội dung phân đoạn và động.